خواننده‌ای که حتی زمان شاه محبوبش هم ایران را قبول نداشت