نماد انرژی۳ متوقف شد

پس از بازگشایی امروز نماد انرژی ناظر بازار در اطلاعیه‌ای توقف این نماد به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب متوقف شد.