پاسخ ایران در قبال اجرای مکانیسم ماشه چه باید باشد؟

مشروط کردن هرگونه پاسخ به نتیجه انتخابات آمریکا، انفعال محض و بازی کردن در زمین دشمن است.