عبور ناو آمریکایی از تنگه تایوان در میانه تنش‎های پکن-واشنگتن