بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند/ حکومت ایران، حکومت قانون است