رونمایی از بزرگترین سامانه جهادی کشور با حضور سردار سلامی