ظریف بعد از اقدامات آمریکا ضرورت دارد با شرکای مهم ایران گفتگو کنیم