رئیسی برای ایجاد تحول به همفکری همه نخبگان نیازمندیم