پله تشکر به خاطر همه دعاها و نگرانی‌ها

اسطوره فراموش‌نشدنی فوتبال برزیل و جهان در مورد وضعیت سلامتی خود بیانیه داد.