سفارت ایران نهادهای فرانسوی بدتر از آمریکا به ایران فشار وارد می‌کنند