داروهای خریداری شده توسط عراقی‌ها صرفا ازقلمرو ایران ترانزیت شده است

گمرک: بیش از ۱۶۵۴ تن دارو که از کشورهای صادر کننده توسط عراقی ها خریداری شده صرفا با انجام تمام تشریفات، از خاک ایران ترانزیت شده و داروها به هیچ عنوان ایرانی یا برای مصرف در ایران نبوده است.