سازمان ملل خواستار همبستگی با فقرای جهان شد

دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در روز جهانی مبارزه با فقر خواهان همبستگی با مردم فقیر جهان شد.