پس لرزه‌ها نگرانی وقوع زلزله‌های بزرگ را از بین می‌برد