افزایش فرار از خدمت در اسرائیل به بهانه بیماری روانی