اسامی فوت شدگان زلزله آذربایجان شرقی در میانه اعلام شد