اردوغان ترکیه تا زمانی که دیگر کشورها سوریه را ترک نکنند نمی‌رود