جنگجوهای صحرا، برنده بازی بزرگ آفریقا/ تونس به راحتی صعود کرد