بحران جمعیت در اروپا؛ نرخ مرگ از نرخ تولد پیشی گرفت