قطع برنامه موشکی؛ پیش شرط دموکرات‌ها برای مذاکرات جدید

شهریاری گفت: دلیل عمده مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، داخلی و ناشی ازسوء مدیریت است و راهکار مدیریتی نیز برای رفع آن وجود دارد وبا توجه به سابقه عهدشکنی آمریکا با خوی استکباری اش، مذاکره گره گشا نیست.