نباید اجازه بدهیم دشمن از صبر نیروهای نظامی سوء استفاده کند