کشف بمب‌های خنثی نشده جنگ جهانی در تمرینات رم

از محل تمرین تیم فوتبال رم تعدادی بمب متعلق به جنگ جهانی دوم کشف شد.