عکس/ آبرسانی به روستای چینی با حفر چاه عمیق

اهالی روستانی چینی نانلینگ به لطف حفر یک چاه عمیق از سفره آب زیرزمینی در عمق ۴۰۳ متری زمین استفاده می کنند.