آسیب های جبران ناپذیر عادی انگاری کرونا در تابستان

قم - استاندار قم با تایید نگرانی ها دانشگاه علوم پزشکی نسبت به عدم رعایت اصول بهداشتی گفت: عادی انگاری این ویروس در فصل تابستان صدمات جبران ناپذیری به استان وارد کرد.