دستگاه قضا با برهم زنندگان نظم اجتماعی مماشات نکند

شیراز ـ امام جمعه لامرد از دستگاه قضا خواست با بر هم زنندگان نظم اجتماعی به هیچ عنوان مماشات نکند.