تبلور اقتصاد مقاومتی در زندگی عشایر است/اقتصاد مبتنی بر درون‌زایی