فجایع آمریکا در زمینه سلاحهای کشتارجمعی لکه ننگی بر پیشانی آن است