میزان شکستگی شبکه توزیع آب در شهر یاسوج افزایش یافته است