رسانه های کیش باید تحلیل گرا، پژوهشگر و هوشمند باشند