ترافیک سنگین از غرب به شرق و جنوب به شمال بزرگراه‌ها