مدارس و دانشگاه‌های مشهد به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد

با تداوم شرایط آلودگی هوا همه مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشهد تعطیل اعلام شد.