مدارس و دانشگاه‌های مشهد به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد