پس لرزه ها نگرانی وقوع زلزله های بزرگ را از بین می برد