مهدی‌شهر مستعد توسعه/ نمایشگاه دائمی ایل سنگسر ایجاد شود