آغاز تولیدات نمایشی در شبکه بین‌المللی «الثقلین»

شبکه «الثقلین» برنامه‌های خود را با رویکردی نمایشی تولید و به مخاطبان عرب زبان خود عرضه می‌کند.