معضل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعدد مقررات