تحرکات شناورها در خلیج فارس به صورت مستمر رصد می‌شود