استان مرکزی در حوزه گسترش پوشش ارتباطی نیازمند رسیدگی است