بایدها و نبایدهای حوزه ازدواج/از راهکار اجرایی خبری نیست

اراک- در نشست تخصصی ازدواج جوانان در خصوص موانع ازدواج و تغییر نگرش ایجاد شده نسبت به ازدواج جوانان با حضور کارشناسان بحث و تبادل نظر شد و همچنان این موضوع جای کار دارد.