تحریف تاریخ برای توجیه مذاکره با آمریکاست

مشهد ـ امام جمعه مشهد با بیان اینکه تحریف تاریخ برای توجیه مذاکره با آمریکاست، گفت: همه عمر امام حسن (ع) برای مبارزه گذشت و صلح ایشان، صلح نبود، متارکه جنگ بود.