دخالت داروسازان در مسئولیت فنی تجهیزات پزشکی/ماجرای نامه به وزیر