تعیین تکلیف پروژه‌های نیازمند به پیگیری ملی و ارز طی ۱۰ روز آینده