اخذ برگ سوء پیشینه برای ثبت نام در انتخابات شوراها الزامی است

مشاور فرماندار تهران گفت: اخذ برگ سوء پیشینه اولین مدرک ضروری برای ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.