بهره برداری از ۶۰پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت در شهرستان اسکو