راه حل دو دولتی برای حل موضوع فلسطین دور از دسترس است

دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای گفت که راهکار دو دولتی برای حل موضوع فلسطین بیش از پیش دور از دسترس می شود.