آمریکا با جنجال تبلیغاتی به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی ضعفش است