مردم آذربایجان درگام دوم انقلاب برای مردم سایر استانها الگو باشند