ایجاد شغل برای ۶۰۰۰ نفر با بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال روستایی