آغاز فعالیت مدارس بویراحمد و دنا با دو ساعت تاخیر در صبح چهارشنبه