روند تکمیل راه مواصلاتی اهرم به خائیز تسریع می‌شود