فرصت به بدهکاران شهرداری تهران

با تصویب شورای اسلامی شهر تهران، شهروندانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدهی معوقه به شهرداری تهران دارند، چنانچه تا پایان سال ۹۸ نسبت به تسویه اقدام کنند جرائم تاخیر آنها مشمول تخفیف می شود.