انحراف خواص جامعه را به سمت انحراف می کشاند

قم - امام جمعه قم گفت: گر خواص دچار انحراف از مسئولیت‌های دینی خود شوند، خودشان فقط آسیب نمی‌بینند، بلکه جامعه و طیفی از مردم نیز دچار انحراف می‌شوند.